2017. május 26., péntek

GURGES MIRABILIS VII.                – Kapaszkodjon csak föl, uraságod! – Talán a díszes, kalácshéjszín kaftánnak köszönhette a megkülönböztetett figyelmet. A vásári forgatagban mellé csapódott sánta kis ember szolgálatkészen tartotta a kötelet, amíg Útisz föllépett a hintára. – Majd lököm én, tessék csak nyugodtan nézelődni!
                 Piros homok úszott a levegőben, megült a leveleken és bánatos fénnyel vonta be az egyre hosszabb árnyékot vető tárgyakat. Komoly arcú, szakállas férfiak hajtották magukat mellette, lobogó köpenyükbe belekapott a szél. Alattuk festett arcú táncosok léptek fel, olajtól csillogó testű birkózóművészek kiáltoztak ellenfélért, dárdavetők és buzogányhajítók, egyensúlyozók, színészek és tűznyelő mutatványosok töltötték meg a teret. Útisznak jól esett a friss levegő, belemártotta az arcát és behunyta a szemét. Talán a hinta – gondolta – a hinta megváltoztat mindent. Eszébe jutott a nagy ingaóra, amelyik gyerekkorának szobájában szeletelte az időt. Talán a helyükre csúsznak az elmozdult idő-lemezek, az áttetsző körcikkek, amelyeket a lengő óriás hinta-inga hasogat ki a körötte hullámzó térből.
                  A hinta körül mindenféle árusok nyüzsögtek, egymást taszigálva kínálták portékáikat, s mindenkit túlharsogva bizonygatták a becsületességüket. Útisznak fogalma sem volt árról és áruról, el sem tudta képzelni, mit is vehetne meg a temérdek kacatból, s azt még kevésbé, vajon mivel fizethetne értük, ám mintha a sánta emberke biztatására éppen őt szemelték volna ki a kereskedők. Körbefogták, huzogni kezdték a köpenyét, és amikor a hintáról leszállva menekülésre fogta a dolgot, versenyt szaladva licitálták túl egymást. Rézpoharak és mellvértek, imaszőnyegek, cseréptálak és szalmabábuk kerültek elő a zsákokból, aztán valaki egy vászonzacskóból előrántotta az összecsomózott szemöldökű fejét. – Tessék, ez is megvehető! Hatalmas kacagás töltötte be a piacteret. És olajban sült padlizsánszag, és üzekedő kutyák csaholása. Útisz alig tudta levenni a szemét a levágott fejről. Szürke volt, barna és fekete; és bárhogy lóbálták is, a sárga szemgolyók közepén megfagyott tekintet valahogy mindig Útisz felé nézett, mintha a gyerekkor múzeumainak szemkövető festményeitől tanulta volna. Gyomrára szorította a kezét, és az ellenkező irányba próbált indulni, de a sokadalom, amelyet a kicsi sánta irányított, még sokáig a nyomában maradt. Aztán egyszer csak azt vette észre, hogy egyedül támolyog a néptelen mezőn.
                    Gondolkodni próbált. Nagyon fáradt volt, de hálát adott az égnek, hogy a történtek, a józan ésszel alig fölfogható események kimerítették ugyan, de nem ejtették kétségbe, nem vették el az életösztönét, nem korlátozták az ítélőképességét; sőt mintha valami különös kíváncsiságot is érzett volna: mi jöhet még, mit hoz a jövő. A jövő – természetesen fölfogta már, hogy a jövő jó ideje mást jelent már, nem azt, amit valaha örökérvényűnek gondolt, amire a tapasztalatai tanították. Úgy érezte, hogy az idő egybemosódott a körülötte levő helyszínekkel, összekeveredett a környezettel, amelyben mozog, amely körülhullámozza, s amelynek nyújtózása és zsugorodása, lassú lélegzetvételei és szívdobbanásai különös élményekben részesítik. A tér, igen, a tér átvette valahogy az idő szerepét, és Útisz hektikus tévelygései e térben felborították a történések megváltoztathatatlannak vélt egymásutániságát, amelyet időnek szoktak nevezni. Úgy érezte, tehetetlenül sodródik az idő-örvényben, az események labirintusában, különös déjà vu élményeket él át, kívülről látja önmagát, mintha szereplője volna egy lassú patakba zuhant könyvnek, melynek lapjait ide-oda hajtja az áramló víz. Már nem tudta megítélni, mennyi idő telt el azóta, hogy a szálloda liftjébe beszállt. Három-négy nap – tapogatta meg újra borostás arcát, de ahogy megpróbált fölállni, ezer esztendők fáradtsága mozdult vele. El fogok aludni – gondolta. Félt az álomtól, mint a kórházi nagybeteg, de képtelen volt védekezni ellene. Látta magát, ahogy egy kőlapra hajtva a fejét előre görnyed.
                    Fogalma sem volt, hogyan jutott a kertbe, miféle ösztön, milyen öntudatlan erő vezette lépteit, vagy talán nem is ő érkezett a kertbe, a kert kerítette be, a boldogságos botanika ölelte magához, amíg ő magatehetetlenül várt még valami esélyt a menekülésre. Arra sem emlékezett, mióta ült magába roskadva, a hűlő kőtáblára hajtva a fejét. Alkony volt-e vagy virradat, a percek múlása fényesebbé tette-e a különös helyszínt, vagy egyre sötétebb lett, s az árnyak, mint óriás véraláfutások kezdtek el tágulni körülötte? Állni látszott az idő, s a megállt időben, az érintetlen örökkévalóságban elült a szél, megszűntek folyni a vizek és elfáradt a gravitáció. Kiáramló lélegzete szabályos ráncokat vetett a levegőben. Az asztalt burjánzó növényabrosz takarta, indák és tekervények, repkény, lián és borostyán, apró kacsokkal kapaszkodó, réges-rég elfeledett nevű virágok. Szelíden szétterülő, halkan lélegző, ősi ornamentika. Mindegyik levél, a kert minden szál füve oly tökéletes volt, mintha egy vak festő rajzolta volna őket emlékezetből. Fölemelte a fejét, kábán, mint aki mély álomból ébred. Aztán a keze moccant, és végtelen csodálkozással töltötte el, hogy a mozdulatot, amelyet elgondolt, a keze képes volt véghezvinni. Ismeretlen testének minden mozdulása megmutatott saját magából valami újat, olyan volt mindegyik, akár egy váratlan felfedezés. Ujján a köröm, szemében az álom s a könyv, amely az asztalon hevert, mind ugyanabból az anyagból készült. Lassan tovább lapozott. Az újabb miniatúra díszes keretbe fogva mutatta a jelenetet, amelyen Útisz átveszi a szelencét. A helyszín, az üzlet részletező kidolgozása és a két szereplő dekoratív sziluettje különös módon egészítették ki egymást. A következő kép a hídon állva ábrázolta, a korlátnak dőlve, előre hajolva, amint az örvénylő vizet nézi. A szabályosan sorakozó hullámok mintázata, mindegyiken apró fehér habtaréj, akár egy drága szőnyeg díszei, úgy borították be a kép alsó harmadát. A vizek köldöke, itt fordulnak meg a hajók – gondolta Útisz, s mielőtt az újabb lapot fölemelte volna, már tudta, hogy mit fog ábrázolni majd az egész oldalt betöltő miniatúra. Érezte, talán egyszer álmodott róla már. Előrehajolt és végtelen nyugalommal húzta végig tenyerét a hibátlan rajzolaton. Feje fölött – emlékezett rá – ott világít az ég pontosan kigondolt, fenséges mértana. Mindegyik bolygó a helyén volt, s holdjaik is a megfelelő pályán keringtek. Nem volt még egyikük sem elnevezve.
(2000)

Nincsenek megjegyzések: